§ 1.

Udostępniamy Państwu sklep internetowy umożliwiający dokonywanie zakupów części samochodowych. Sklep jest własnością firmy P.U.H. DIESEL GARAŻOWA Sławomir Szymański.

§ 2.

Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się według poniższego regulaminu. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu. Akceptacja regulaminu dotyczy zarówno dokonywania zakupów towarów/usług jak i pozyskiwanie informacji, przeglądanie stron.

§ 3.

Z oferty naszego sklepu może korzystać każdy, kto zgodnie z polskim prawem jest zdolny podejmować czynności cywilno – prawne. Ponadto osoba dokonująca zakupu musi być pełnoletnia. W przeciwnym wypadku sprzedający może zażądać poświadczenia przez rodziców.

§ 4. 

Wszelkie informacje, materiały zamieszczone w serwisie są prawem chronione, wykorzystywanie, publikowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody naszej firmy jest zabronione i stanowi naruszenie prawa. Wszystkie dane dotyczące produktów tzn. opisy oraz zdjęcia są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy, ich opisy, specyfikacje są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Fotografie produktów są własnością firmy Diesel Garażowa i są poglądowe nie stanowią umowy handlowej. Wykorzystywanie ich w celach handlowych jest zabronione bez zgody sklepu. Klient składając zamówienie akceptuje powyższy regulamin. Firma Diesel Garażowa zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

§ 5. 

Obszarem działania sklepu jest objęty obszar Rzeczpospolitej Polskiej i podlega on tylko i wyłącznie jej przepisom prawnym. Oznacza to, że rozstrzyganie wszelkich sporów prawnych odbywać się będzie na terenie RP, w sądzie właściwym siedzibie firmy Diesel Garażowa.

 § 6.

W celu korzystania z naszego sklepu należy posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Z tytułu niewłaściwie działającego sprzętu kupującego nie ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody powstałe nie z winy firmy Diesel Garażowa, a w szczególności za szkody i błędy wynikające z działania sieci Internet. Funkcjonowanie sklepu nie wymaga funkcjonowania dodatkowego oprogramowania. Nie prowadzimy sprzedaży przy wykorzystaniu płatności internetowych, i z tego powodu nigdy nie prosimy o podanie jakichkolwiek danych typu nr. Karty (płatniczej, kredytowej, debetowej itd.), login, hasło. Jakiekolwiek żądania tego typu, należy zgłosić organom ścigania oraz naszym pracownikom.

§ 7.

Klient w każdym momencie ma prawo i obowiązek do sprawdzenia stanu zamówienia. Sprawdzenia może dokonać telefonicznie w firmie Diesel Garażowa.

§ 8. 

Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo wglądu do gromadzonych swoich danych. Na żądanie, dane klienta mogą być usunięte z bazy danych sklepu. Dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia zebranych danych, jednakże nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 9. 

Zamawiający zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności przy składaniu zamówienia. Za niewłaściwie zamówione części nie ponosimy odpowiedzialności. Istnieje możliwość zwrotu niewłaściwie zamówionych części po uprzednim skontaktowaniu się z naszymi pracownikami. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia niewłaściwie zamówionych części.

§ 10. 

Termin realizacji zamówienia zwykle nie przekracza 3 dni roboczych (nie licząc sobót, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy). Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. Termin zaczyna bieg od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, oraz spełnienie warunków realizacji zamówienia (w niektórych przypadkach dokonanie przedpłaty).

§ 11.

Firma Diesel Garażowa ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta nie później niż na 2 dni przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników sklepu Diesel Garażowa.

 

§ 12.

Fakt złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji zostanie potwierdzony przez system elektroniczny sklepu, lub w inny sposób przez pracowników firmy. W potwierdzeniu zostanie określony termin realizacji oraz całkowite koszty końcowe zamówienia. Realizacja zamówienia wymaga zatwierdzenie tych warunków przez kupującego.

§ 13. 

Pracownicy firmy, zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania danych kupującego. W przypadku stwierdzenia, że transakcja może być niezgodna z prawem, firma Diesel Garażowa ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

§ 14.

Klient ma prawo anulować zamówienie w ciągu 2h od jego złożenia lub nie odebrać zamówionego towaru ale jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wysyłką towaru.

§ 15.

W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku podania błędnego adresu lub kodu pocztowego firma Diesel Garażowa, zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta poniesionymi kosztami.

§ 16. 

Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

§ 17.

Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.

§ 18.

Firma Diesel Garażowa zastrzega sobie prawo do wysłania Klientowi zamiennika zamawianego towaru o takiej samej wartości i jakości.

§ 19.

W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą elektroniczną poprzez e-maila podanego przy zamówieniu lub telefonicznie.

§ 20.

Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta lub importera.

§ 21.

Po odbiorze przesyłki ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić do firmy Diesel Garażowa Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie do 7 dni liczonych od daty zakupu, o ile towar pozostaje w oryginalnym opakowaniu, nie był używany i nie nosi śladów użytkowania. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Za ukryte wady nie ponosimy odpowiedzialności.

§ 22.

W przypadku przedwczesnego uszkodzenia nowej części należy niezwłocznie poinformować o tym firmę Diesel Garażowa oraz po ustaleniach z pracownikami sklepu odesłanie uszkodzonej części. Wyjątek stanowią części regenerowane i używane.

§ 23.

Zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianami Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Klientowi przysługują uprawnienia do żądania, w sytuacji, gdy kupiony produkt jest niezgodny z umową doprowadzenia tego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę na nową część. Zakres odpowiedzialności materialnej firmy Diesel Garażowa nie może przekraczać wartości zakupionych części.

§ 24.

W przypadku zaistnienia sytuacji gdzie zastosowanie będzie miał poprzedni paragraf § 23. niniejszego regulaminu, iż w terminie 14 dni firma prowadząca sklep internetowy, nie ustosunkuje się do żądania konsumenta, oznacza to, iż Diesel Garażowa uznała żądanie za uzasadnione. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy. Kupujący traci uprawnienia do żądania doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności tego produktu z zawartą umową nie zawiadomi sprzedawcy.

§ 25.

W sklepie internetowym płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
a) Gotówką - należność należy przekazać przy odbiorze przesyłki, b) Przedpłata na konto, c) Przelewem.

§ 26.

Przy odbiorze towaru, kupujący zobowiązany jest do sprawdzenie kompletności przesyłki, w szczególności, czy przesyłka nie nosi śladów ingerencji osób trzecich. Kupujący ma obowiązek przy spedytorze otworzyć przesyłkę i dokonać weryfikacji, czy dostarczony towar nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku uszkodzeń należy w obecności przedstawiciela spedycji sporządzić notatkę – protokół reklamacyjny. Dochodzenie odszkodowania za nienależycie wykonana spedycję leży po stronie kupującego.

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 28. 

Do państwa dyspozycji oddajemy naszych pracowników, którzy służą pomocą w siedzibie firmy w godzinach 8:00 - 17:00 oraz pod nr telefonu: +48 602 784 592

e-mail: sklep@zaradni24.pl