Czas złożenia reklamacji: 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Procedura reklamacyjna: Jeżeli podczas odbioru rzeczy lub pojazdu po naprawie/zakupie konsument stwierdzi rozbieżności w stosunku do zamówienia lub widoczne uszkodzenia, zostaną one opisane w obecności pracownika naszej firmy. Jeżeli przyczyna reklamacji ujawni się po odbiorze usługi/rzeczy konsument powinien poinformować o niej naszą firmę. Zawiadomienie/reklamacja powinno być złożone przez osobę uprawnioną w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej potwierdzonej protokołem.

Reklamacja powinna zawierać:

- datę sporządzenia reklamacji,

- imię i nazwisko dane kontaktowe,

- przedmiot z uzasadnieniem,

- datę, miejsce i dowód /faktura, paragon/ zakupu lub wykonania usługi,

- numer rejestracyjny pojazdu,

- wykaz załączonych dokumentów,

- podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji,

Konsument powinien dostarczyć pojazd/rzecz do naszej firmy w dokonania weryfikacji zasadności reklamacji. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez naszą firmę zgłoszenia wraz z przedmiotem dotyczącym reklamacji. Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi wynosi 14 dni od daty przyjęcia reklamacji.

Koszty: koszty dostarczenia rzeczy/pojazdu do rozpatrzenia reklamacji ponosi klient. Nasza firma nie uczestniczy w kosztach montażu/demontażu części przeznaczonej do reklamacji oraz w kosztach związanych z powstałą usterką.